Melbu Systems Miljøpolicy

Melbu Systems virksomhet og bruk av våre produkter påvirker miljøet lokalt og nasjonalt. Vi vil derfor jobbe systematisk for å redusere denne påvirkningen.

 • Melbu Systems virksomhet og bruk av våre produkter påvirker miljøet lokalt og nasjonalt. Vi vil derfor jobbe systematisk for å redusere denne påvirkningen. (Aktuelle bærekraftsmål i parentes)
 • Melbu Systems vil jobbe for å forbedre miljøprestasjonene i egen virksomhet og etterleve alle aktuelle myndighetskrav (FN8)
 • Melbu Systems skal ta inn miljøhensyn i sine kundeprosjekter, og igjennom dette påvirke kunder til positivt miljøarbeid i sin drift (FN8, FN9, FN17)
 • Melbu Systems skal prioritere gjenbruk og produktutvikling på produkter som har potensiale til positiv miljøpåvirkning (FN9, FN12, FN17)
 • Melbu Systems skal gjennom deltakelse i sine bedriftsnettverk bidra til å spre kunnskap om miljøarbeid, positive holdninger til miljøarbeid og konstruktiv dialog for i felleskap å kunne utvikle framtidige miljøvennlige løsninger (FN9, FN14, FN17)
 • Melbu Systems skal være en positiv kraft i sitt nærmiljø, og søke å holde støy, støv og visuell forurensning på et minimum (FN11, FN12)
 • Melbu Systems fokuserer allerede på mange av FNs bærekraftsmål, og vil jobbe systematisk innenfor flere av disse områdene:
  • FN5 Likestilling
  • FN8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • FN9 Industri, innovasjon og infrastruktur
  • FN11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • FN12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • FN14 Livet i havet
  • FN17 Samarbeid for å nå måla

Vesentlige områder som påvirker klima, miljø og arbeidsmiljø

Virksomheten har laget en egen vesentlighetsanalyse. De områder som har oppnådd høyest vesentlighetsscore er:

TemaområdeAktivitet/vare/tjeneste
ArbeidsmiljøFarlige gasser
ArbeidsmiljøStøy
TransportKjøring til/fra arbeid
AvfallGjenbruk egne produkter
ArbeidsmiljøSykefravær
EnergiStrømforbruk
InnkjøpGass
InnkjøpStål

Våre miljøtiltak 2023-2024

OmrådeTiltak
Helseskadelige gasserInnstramming av regler for bruk av verneutstyr og anskaffelse av bedre verneutstyr.
Innkjøp, leverandørkartleggingKartlegge leverandørene. Dokumentere det arbeidet som gjøres og de planer som foreligger på miljøområdet.
Innkjøp, stålKvalitetssikre dimensjoner. Finne løsning på dokumentasjon på gjenbruksprosjekter.
Innkjøp, gassKlarlegge rutiner, ny innkjøpsrutine. Redusere ståldimensjoner.
Innkjøp kjemikalierLage egen rutine for innhenting av årlig forbruk av kjemikalier.
EnergibrukInnlede samarbeid med energileverandør om plan for målrettede enøk-tiltak.
AvfallBedre merking av sorteringsstasjoner. Årlige oppdateringsmøter med Reno-vest.
Transport, bilkjøringEl-lader installeres på bedriftsparkering.
Sykefravær, likestillingTrivselsagent (evt. komite) utpekes 2023.
  

Melbu Systems AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Melbu Systems AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Melbu Systems i årene fremover.

Se vårt sertifikat for Miljøfyrtårn.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Melbu Systems?

Send forslag til post@melbusystems.no

Har du andre spørsmål om bedriftens miljøarbeid, så ta kontakt på samme adresse!

Redegjørelse etter åpenhetsloven regnskapsåret 2023

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Vår rapport inneholder informasjon om selskapets drift, samfunnsansvar, bærekraft, og økonomiske situasjon.

Virksomhetens organisering og driftsområde

Produksjonsland

Melbu Systems er en ledende leverandør av innovative prosessløsninger innen fiskeindustri, fiskeri og havbruk. Vårt mål er å bidra til effektiv og bærekraftig produksjon gjennom innovativ teknologi. Vår produksjon foregår i Vesterålen i Nord-Norge, og følger selvsagt de norske lover og avtaler. Vi er organisert i Norsk Industri under NHO, og følger de gjeldende tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene. Vi har ingen produksjon i utlandet.

Markeder

Kundene har stort sett adresse i landsdelen, men holder også til i Trøndelag og på Vestlandet. Våre fleste kunder er norske bedriftskunder i SMB-markedet, og størstedelen av omsetningen består av større prosjektleveranser og serviceoppdrag på disse.

Anskaffelser og leverandører

Våre største anskaffelser gjennom et driftsår vil være:

 • Arbeidstøy og verneutstyr
 • Kjøretøy
 • Stål
 • Plastmaterialer
 • Elektrokomponenter
 • Ferdigvarer
 • Innleie av personell
 • Energi og nitrogen

Leverandørene av disse produktene følger vi spesielt godt opp, og kartlegger deres samfunnsansvar og miljøprofil. Oppfølginga pågår i dialog med kundene gjennom hele året. 10-15 av våre leverandører står for rundt 80% av innkjøpene, og det er derfor relativt oversiktlig. Leverandørene har i varierende grad oversikt over hele verdikjeden til sine produkter, men vi opplever en økt bevissthet gjennom de siste årene.

Samfunnsansvar

Melbu Systems ønsker å opprettholde høye standarder for samfunnsansvar. Vi anses oss selv som en hjørnesteinsbedrift i området og støtter positivt opp om kultur- og idrettsaktivitet i nærmiljøet. Vi er opptatt av å rekruttere lokale arbeidsfolk og tilstreber å benytte lokalt næringsliv i størst mulig grad. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre positive sosiale og miljømessige effekter.

Økonomi

Vi sikrer langsiktig økonomisk stabilitet gjennom ansvarlig økonomistyring og diversifisering av våre inntektsstrømmer. Melbu Systems AS har hatt en sunn vekst i omsetning og antall ansatte de siste 10 år. Gjeldsgraden er redusert i samme periode. Det meste av økonomisk risiko ligger utenfor vår kontroll gjennom våre kunders rammebetingelser og konjunkturer.

Miljø

Gjennom standardene for Miljøfyrtårn rapporterer virksomheten årlig sine miljøprestasjoner. Vi har spesielt fokus på energi, innkjøp og avfall. Vår største innsatsfaktor er stål, og det er selvsagt etablert faste rutiner for reduksjon av svinn og retur av skred. På grunn av vår geografiske beliggenhet er det ikke hensiktsmessig med elektrisk mobilitet for arbeidsoppdrag, og reiser må inntil videre foretas med bil og fly. Vi vurderer stadig muligheten for å endre dette.

Tiltak

 • Leverandørkartlegging
 • Digitalisering av verdikjeden
 • Miljøfyrtårnsertifisering og årlig rapport
 • Sponsing av lokalt idrettslag og lokal kulturfestival
 • Helseundersøkelser for ansatte
 • Læreplassgarantist

Melbu Systems vil fortsette å forbedre sine standarder for samfunnsansvar og bærekraft. Vi er stolte av vår dedikasjon til etisk virksomhet og ser frem til å fortsette å vokse som en ansvarlig bedrift som bidrar positivt til samfunnet.

___________________________  

adm.dir 

Einar Roger Pettersen